Ara

Sözde Satanizm Ekolleri

Öncelikle neden ekol kavramını kullandığımızdan söz etmek istiyorum. Mezhep ya da başka bir kavram yerine ekol kavramını kullanmamızın en temel sebebi her ekolun oldukça farklı olmasıdır. Bu farklılığa sebep olan unsur ise düşmanın hedef saptırmasından başka bir şey değildir.


Hadi sizinle bu tüm sözde "satanizm" ekollerine bakalım.


1. Ateistik Satanizm

Ateistik Satanizm bazı kaynaklarda Sembolik Satanizm ile aynı ekol, bazı yazılarda ise ikisi tamamen farklı iki ekolmüş gibi anlatılsa da aslında ikisi de esasında aynı fikri savunur. Ateistik Satanizm; Şeytan’ın, herhangi bir tanrının, melek, cin, demon, varlık, kısacası metafiziğe girebilecek her şeyi reddeder ki zaten ismindeki Ateist ibaresi buradan gelir. Şeytan, onlara göre var olmasa da semavi dinlerdeki haliyle birçok şeyi sembolize eder. Şeytan, onlara göre hümanist bir semboldür, akılcı olmayı temsil eder, özellikle Laveyan anlayışa göre Şeytan, insanın içindeki arzuları ve düşünceleri temsil eder. Ve en önemlisi, Ateistik Satanizm için Şeytan: Hristiyanlık dininin yüzyıllarca insanları köleleştirip, baskı altına alıp, katledip, insanları yönetmeye çalışmasına karşılık özgürlüğü sembolize eder. Ateistik Satanizm, bu açıdan aslında din değil bir felsefeye daha yakındır. Şimdi Ateistik Satanizm’in en önemli iki kurumunu incelememiz gerekiyor.


Church of Satan: Bu kurum Lavey tarafından kurulmuş olup şarlatanlıktan öte bir şey değildir. Şeytan’ın kilisesi de tıpkı Hristiyan kilise gibi bağışlarla devamlılığını sürdürmüştür ve burada yapılan ritüel ve ayinlerin gerçek satanizmle ilgisi olmayıp yalnızca sembolik çalışmalardır. Bu ekol daha çok kendini havalı göstermek/hissetmek isteyen ergenlerin mensup olduğu ekoldür.


The Satanic Temple: Bu kuruluşta Lavey de olduğu gibi ritüel ve ayinler hiçbir şekilde yapılmamakta, yalnızca Şeytan’ın sembolik varlığına inanılmaktadır. Laveyci görüşe göre kendi içerisinde daha tutarlı olmasına karşın her gün etrafımızda meydana gelen metafizik olayları, meditasyonun insan üzerine olan etkilerini reddettiği için Satanizm çatısı altında geçerliliği olmayan bir ekoldür.


2.Teistik Satanizm

Teistik Satanizm, Ateistik Satanizmin aksine ruhaniyeti, metafiziği, tanrı inancını barındıran ekoller topluluğudur. Şimdi bu ekollerden en yaygın olanlarından birkaçına değineceğiz.


Kitapçılık/Seçkinlik Ekolü: Kitapçılık ekolü isminden de anlaşılacağı üzere Şeytan’dan dikte edildiğine inanılan Satanik ekoldür. Bu kitaplar düşmanın hedef saptırmak için ortaya çıkardığı en büyük silahlardır. Zira bu kitaplar okunup üstünde gerçekten düşünülürse, kitaplarda materyalizmin, alkolün ve cinselliğin müthiş şekilde özendirildiği kitaplar olduğu anlaşılır. Ayrıca anlatılan Şeytan figürü de hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakla birlikte; ergen, alkole düşkün, tıpkı Lucifer dizisindeki gibi bir imaja sahiptir. Bunların yanı sıra ruhani gelişim gibi bir çabaları da yoktur. Antik Paganizm’den geldiklerini iddia etmelerine karşın bunun altını dolduracak argüman sunamazlar. Bu ekolle ilgili söylenecek çok fazla şey var lakin her ekole yer kalması için buna başka bir yazıda daha detaylı değinmek daha mantıklı olacaktır.


Temple of Set: Kendilerine de “Setian” derler. Setianlar, Antik Mısır’daki Set’e tapsalar da Allah onlar için (en azından benim gördüğüm kaynaklarda) yoktur. İnsanlar yozlaşıp gerçek tanrıdan uzaklaşmıştır. Şeytan’ı semavi din veya çok farklı kültürlerdeki halinden ziyade Set olarak kabul ederek tapmak ana unsurlarıdır. Her ne kadar Set tapınımı içerse de biraz daha gnostik bir bakış açısıyla Set’in de içlerindeki öz ve duygular olduğunu düşünüp, “kişi kendi hayatının tanrısıdır” mantığını da benimsemişlerdir.


Lilith Taparlar: Lilith’e tapınım pek yaygın olmasa da bazı bölgelerde sürmektedir. Lilith’in tüm evrenin feminen yanlarının bir toplu bilinç hali olduğunu kabul ederler.


Luciferianizm: Hakkında en az bilgi bulunan ekole geldik. Luciferianizm, kimileri tarafından Satanizm’in birçok başka ekolüyle karıştırılsa da başlı başına bir ekoldür. Luciferianizm, oldukça gizli bir ekoldür. Kimi kaynaklara göre sadece belli bir kesimin Luciferianist olabileceğine inanılır ve o soydaki belirli kişiler Luciferianist olabilir. Bazı kaynaklara göre ise soy değil özel bir topluluğun özenle seçtiği kişiler olabilir. Çok soyut olan bu dine mensup olduğunu iddia eden birçok kişi aslında hiçbir şey bilmez. Luciferianizm’e göre Lucifer, aslında İncil’deki gibi Satan olarak görülür. Satan’a Lucifer olarak hitap ederler ve onun, Yahveh’in yaptığı hatalar karşısında duran dürüst ve doğru bir varlık olduğunu kabul ederler. Bu varlıktan kastedilen bir melek mi yoksa bir tanrı mı, kaynak eksikliğinden bilinemiyor, sadece belirli kişiler biliyor. Din, Antik Paganizm ile pek ilgili değildir. Luciferianizm, Hristiyan mitolojisinden türemiştir dersek yanılmayız. Hristiyan mitolojisindeki anlatıları biraz daha farklı yansıtırlar. Bu yakınlığı şöyle özetleyebilirim ki, Lucifer’a Samael olarak bile seslenebilirler. Lilith görüşleri de Hristiyan mitolojisine göredir. Mitolojiden farklı gördükleri şeyler de vardır. Örneğin Kabil ve Habil’in kavgasında Kabil’i haklı görürler. Hatta öyle ki çalışmalarında Kabil’i çok kutsal bir varlık olarak nitelerler.


Sözde "Spiritüel Satanizm": Bazı Teistik Satanistler Spiritüel Satanizm'in, Teistik Satanizm'in alt dalı olduğunu savunur. Ki bundan daha komik bir şey de olamaz. Bu tamamen aptallıktır. Kendileri meditasyon yapmaz, spiritüel hiçbir aktiviteden haberi yoktur. Fakat kendilerine "Seçkin Spiritüel Satanist" derler. Evet komik geldi değil mi? Ben ilk duyduğumda çok gülmüştüm. Teistik satanistler sadece saçma sapan ibadetler yapar, Şeytan'ı keçi kafalı görüp 3 tane pdf'e taparlar. Bu yüzden ciddiye almamanız en iyisidir.


3.Laveyan Satanizm

Laveyan Satanizmi ateistik görüşe sahiptir yani metafiziği tamamen reddeder. Ancak oldukça komiktir ki, metafiziği reddetmelerine rağmen çeşitli ritüel ve büyü çalışmaları yaparlar. Laveyan Satanizmini daha iyi anlayabilmek adına önce Antin Szandor Le vay kimdir bunu incelememiz daha yerinde olacaktır.

Laveyci görüşün kurucusu olan Anton Szandor Le vay ya da gerçek ismiyle Howard Stanton Lavey 1960 yılında 6114 California Street'te dünyanın ilk Satanik kilisesini açan kişidir. Bu kilise geleneksel Satanizm fikrinden oldukça uzaktır. Bunu yazının ilerleyen kısımlarında çok daha iyi anlayacaksınızdır.


Le vay'in ilk mesleği hakkında bir sürü teori olmakta birlikte en çok kabul göreni hayvan bakıcısı olduğudur. Bir de bununla birlikte polis fotoğrafçılığı yapmaktadır yani hırsızlık, cinayet gibi adlı vakaların yaşandığı yerleri fotoğraflamakatadır. İlerleyen zamanda Lavey ilk resmi Şeytan Kilisesini açarak tıpkı Hristiyan kilise mantığıyla (yapılan bağışlar) geçimini sürdürmüştür. Bu kilise aynı zamanda Lavey ve ailesinin evidir de. Evinde aslan beslemiş olduğuna dair söylentiler de olmakla birlikte bu aslanın ev halkı tarafından ailenin bir ferdi gibi olarak görüldüğü de belirtilmektedir. Şeytanın kilisesinde gerçekleştirilen ritüel ortaçağda Hristiyan kilisesini lanetlemek ve hakaret etmek için gerçekleştirilen kara büyü ayinlerine benzer. Laveyin gerçekleştirdiği rituelde tıpkı ortaçağdaki kara büyü ayinlerde olduğu gibi cinsellik ve alkol ön plandadır. Buradan çıkarılan sonuç şudur ki Laveyci görüş materyalist felsefeye sahiptir.


Ayrıca kilise müridlerinin kişilik profillerini de inceleyecek olursak toplumda görmezden gelinen, cinsel tatminsizlik yaşayan kişiler olduğu aşikardır. Ayrıca rituelde kullanılan dil bozuk ibraniceyi andırır, bunun yanı sıra kullanılan sembollerde de İbranice harfler ve çift çember bulunur. Bunlar sonradan ortaya çıkmış, gerçek Satanizmi aşağılayıcı şeylerdir. Laveyin yazmış olduğu Black Bible (Türkçe'ye Kara İncil olarak çevirmek yanlış olmayacaktır) içerisinde bir sürü saçma sapan büyü tarifi ve majikal öğütler bulunmaktadır. Son olarak rituelde ve kilisede her şey bir ücrete tabidir: giriş ücreti, ritüel ücreti, dua ücreti, ritüel esnasında çalan müziğin ücreti... Peki madem böyle saçma sapan bir görüş, neden bu kadar kabul ve gördü ve yayıldı diye sorabilirsiniz.


Sorunun cevabı oldukça basit ve bundan kısacık bahsetmiştim de: Laveyci görüşün takipçileri toplum içerisinde görmezden gelinen insanlar ve dünya üzerinde bu şekilde olan oldukça fazla insan var. Ayrıca havalı olmak isteyen, hormonları tavan yapmış ergenlerin ilgisini çekmesi de sebepler arasında. Kısaca toparlamak gerekirse, Anton Szandor Le vay şarlatanın tekiydi. Ve Laveyci görüş yalnızca dünya odaklı, materyalist bir felsefedir.


4.Antik Satanizm

Yakın dönemde, bilindiği üzere bir topluluk var oldu. İsim vermeyeceğim, çoğunuz kim olduklarını zaten biliyorlar. Bu topluluk kendi adına, insanları belli inançlara empoze etme adına kendi eklektik bir inanç kisvesi oluşturdu ve bunu Satanizm adına yaptı. Şimdi sizlerle birlikte bu eklektik inancın saçma olan yönlerine bir bakalım;


Bu inanç kisvesi, "Bülent Kısa" adı verilen sahtekar ve Crowley yandascısı "kahinin" kitap üçlemesine belli koşullarda inanıyor. Saçmalık olarak düşündükleri ayetleri kaldırıp, yerine düzgün olarak söyledikleri ayetleri gerçek olarak gösteriyorlar. Şeytan Babamızın, mutlak ve ebedi gerçekliğimizde aracı olmayacağını biliyoruz. Aydınlanma, Tanrılarımızdan gelecektir. Bunun için herhangi birine bağlı olmak veya kutsal tabiri verilen kitaplara inanmamız gerekmiyor.


İnsanlığın gerçek tanrıların Demonlar olduklarını kabul etseler de, buna bizim gibi bakmıyorlar. Şöyle ki, üstün Aryan Tanrılarımızın fiziksel bedenleri olmadıklarını, bunun sadece bir komplo teorisi olduklarını ileri sürüyorlar. Bu şekilde de aslında antik mitolojileri reddetmiş oluyorlar, bu da onların inanç kisvesinin antik dönemlerden geldiğini yalanlar. Öyle ki, Demonolotary çalışmalarından tutun, aklınıza gelip gelebilecek bütün demonoloji kaynaklarını çorba yapmış şekilde kullanıyorlar. Kendi web sitelerinde (ki burada söylediğim çoğu şeyi onların web sitesinden alıntılıyorum.) Organizasyonumuzun orijinal web sitesi olan joyofsatan.org'un demon sigillerini de kullanıyorlar. Ama bunu bir yandan da Legemeton ile karşılaştırıyorlar. Bu da yine aynı şekilde saçmalık...


Zion (YHWH, Jehova, Elohim, Allah, Tetragramatton vs.) enerji bataryasını, tıpkı kitapçı grupları gibi kötü tanrı olarak gösteriyorlar. Antik pagan dönemlerinde, Kötü ve İyi anlayışının asla olmadığı, tanrılar arasında da kötü bir tanrı olamayacağı bilinen bir şeydir. Bununla ilgili kaynak sunmama gerek bile yok. YHWH'in bir düşünce formu olduğunu, onun da 2000 küsür yıl önce var olduğunu biliyoruz. Şeytancılık yaparken, aynı zamanda düşmanlarımıza da bir nevi bir katkıda bulunmuş oluyorlar.


Spiritüalizm kavramı tamamen saçmalık. Biriyle olan konuşmam da, sağ el ve sol el yolu kavramının aynı anda kullanılabileceğini, bunun bir sorun olmadığını söyledi. Bunu savunan döneminde sadece bir okült isim vardır ki, o da sahtekarlığı ile ünlü, Aleister Crowley. Crowley, Altın Şafak Hermetik Cemiyetinde çalışmalar yaparken, hem sağ hem de sol el yolunu aynı anda kullandığını iddia etmiştir. Ezoterizm de bu saçmalıktan ibaret. Sağ el yolu bir tanrıyı tanrı yapmak için ona tapınan biri olduğunu savunurken, sol el yolu kişiyi en nihayetinde kendi kendinin tanrısı yapma ve tanrılığın hiçbir şeye muhtaç olmadığını savunmaktır. Böylesine iki farklı ayrımı aynı anda kullanmak deli saçması.


Şeytan'ın hem ruhani, hem de mecazi olarak yolundan gidebileceğimizi savunuyorlar. Kısaca LaVeyan Satanizm'ini de kullanmışlar. Sizce bu nasıl mümkün olabilir? Gerçek ve mutlak Tanrımız Şeytan'a nasıl mecazi olarak inanılabilir? (Ki kendileri de ruhani bir varlık olduklarını söylüyorlar.) Üstelik, Satan kelimesinin dünyanın en eski dili olan Sanskritçeden geldiğini biliyorsunuz. Bunun yeni yeni kullanıldığını iddia ediyorlar.


Hakkında söylenilecek daha bir çok şey var (örneğin "Ave Satanus Amen" kelimesini kullanmaları vs.) şimdilik bence bu kadarlık yeterli. Bahsi geçen çoğu bilgiyi onların web sitesinden öğrendim. Kendimce de buna bir açıklık getirmek istedim. Bütün kardeşlerime ruhani gelişimlerinde başarılar dilerim.


(Bu yazıyı direkt olarak forumlarda ki bu yazıdan aldım. Bu yazıyı yazan arkadaşa teşekkür ederim.) Antik Satanizm için kaynak;https://ancient-forums.com/viewtopic.php?t=67729#p325548


5.Spiritüel Satanizm (Gerçek Satanizm)

Artık gerçeklere gelelim, değil mi?

Spiritüel Satanizm insanlığın en eski dininin yani Pagan öğretinin bozulmamış halidir. Sürekli olarak tanrılarla iletişim halinde olan Spiritüel Satanistler, tanrıların ilerlediği yolda Şeytan ve demonların yardımıyla tanrısallığa yani antik dünya insanlarının da nihai amacı olan Magnum Opus’a ulaşmaya çalışır. Bir Spiritüel Satanist’in 3 temel amacı vardır: İlki kendisini ruhani olarak geliştirmek ve güçlendirmektir. İkincisi kişinin çevresini geliştirmesi, üçüncüsü ise evreni geliştirmesidir. Spiritüel Satanizm çoğunlukla gelişim odaklı olup gelişirken hiçbir şekilde doğaya ve diğer insanlara ne fiziksel ne de psikolojik zarar vermez.


Spiritüel Satanizm'in tamamı, bu sitede mevcuttur. Herkese keyifli günler dilerim.59 görüntüleme0 yorum